Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 3 Thông tư số 04/2016/TT-BNV ngày 10-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo. Cụ thể như sau:

Ban Tôn giáo Chính phủ và thanh tra sở nội vụ có thẩm quyền thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật các nội dung sau:

1. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo, đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận tổ chức tôn giáo.

2. Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

3. Đăng ký hội đoàn, dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác.

4. Thành lập, quản lý, giải thể trường đào tạo, mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.

5. Phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo.

6. Thuyên chuyển nơi hoạt động của chức sắc, nhà tu hành.

7. Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hằng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

8. Hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

9. Hoạt động xuất bản các xuất bản phẩm, ấn phẩm tôn giáo.

10. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện hoạt động tôn giáo.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao cho Ban Tôn giáo Chính phủ; giám đốc sở nội vụ giao cho thanh tra sở nội vụ.

* Bạn đọc Trần Văn Phương ở xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, hỏi: Những đối tượng nào được hỗ trợ nhà ở thực hiện Dự án 1 (giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30-6-2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Cụ thể như sau:

1. Hộ đồng bào DTTS nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng.

2. Hộ được hỗ trợ đất ở thì được đồng thời xem xét hỗ trợ nhà ở.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.