Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 30, Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30-6-2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Cụ thể như sau:

1. Các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (xã khu vực III, các thôn, bản đặc biệt khó khăn), xã ATK khu vực I, II (xã chưa được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã chưa được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135).

2. Các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS và miền núi (đối với nội dung đầu tư xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường liên xã).

* Bạn đọc Trần Minh Tuấn ở phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, nguyên tắc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ. Cụ thể tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động hoặc có liên quan đến hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; tôn trọng giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo; bảo đảm sự trang trọng, tôn nghiêm của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

2. Không lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Nhà nước, gây mất đoàn kết tôn giáo, dân tộc; gây rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật và các quy định của địa phương.

3. Hoạt động thờ cúng, tham quan cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo phải bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người tham gia và của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường.

4. Tiền, tài sản được dâng cúng, công đức, tài trợ cho các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch.

QĐND