Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 2, Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Cụ thể như sau:

1. Ngân sách Trung ương:

a) Bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương để thực hiện nhiệm vụ được giao của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để triển khai các dự án, tiểu dự án, nội dung và nội dung thành phần của các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại các Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg, số 18/2023/QĐ-TTg, số 02/2022/QĐ-TTg, số 07/2022/QĐ-TTg  và số 880/QĐ-TTg.

2. Ngân sách địa phương

Các địa phương chủ động bố trí kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án, nội dung, nội dung thành phần của các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo quy định tại các Quyết định số 1719/QĐ-TTg, số 90/QĐ-TTg, số 263/QĐ-TTg, số 39/2021/QĐ-TT& số 18/2023/QĐ-TTg , số Q2/2022/QĐ-TTg, số 07/2022/QĐ-TTg và số 880/QĐ-TTg.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan