Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 5 "Đối tượng, điều kiện đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học", Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể như sau:

1. Cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 điều này được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định tại khoản 1 điều này còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

Như vậy, muốn được cử đi đào tạo đại học bạn phải cam kết công tác tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.