leftcenterrightdel

 Nữ dân quân tự vệ Thủ đô. Ảnh: An ninh thủ đô

Ngày 8-9-2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22-11-2019.

Khoản 8 Điều 38. Nhiệm vụ chi của địa phương, Luật Dân quân tự vệ quy định:

“8. Xây dựng mới, sửa chữa kho tàng, công trình chiến đấu cho Dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ; nơi ăn, nghỉ của dân quân thường trực; trụ sở hoặc nơi làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã...”

Tại điểm a điểm b khoản 1; điểm b khoản 2 Điều 44. Trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp quy định:

“1. Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phê chuẩn, quyết định đề án, dự án, kế hoạch về Dân quân tự vệ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Quyết định ngân sách bảo đảm cho Dân quân tự vệ của địa phương;

2. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ và có trách nhiệm sau đây:

b) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn, quyết định đề án, dự án, kế hoạch về Dân quân tự vệ;”...

Như vậy, Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Địa phương chịu trách nhiệm xây dựng đề án, quyết định cấp ngân sách bảo đảm cho Dân quân tự vệ, xây dựng mới, sửa chữa trụ sở Ban chỉ huy quân sự cấp xã; nơi ăn, nghỉ của dân quân thường trực phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn, trân trọng gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn để trả lời cử tri.

CHUNG VIỆT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.