Nguồn tốt - lực lượng dân quân tự vệ mạnh

Nguồn tốt - lực lượng dân quân tự vệ mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên dương gương dân quân tự vệ tiêu biểu

Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên dương gương dân quân tự vệ tiêu biểu

Tập trung xây dựng và phát huy hiệu quả lực lượng dân quân tự vệ

Tập trung xây dựng và phát huy hiệu quả lực lượng dân quân tự vệ

Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu khai mạc huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2024

Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu khai mạc huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2024

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thực sự vững mạnh

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thực sự vững mạnh