Nội dung phim tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của Đề cương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Phim dự kiến thời lượng hơn 40 phút. Với khối lượng hình ảnh, tư liệu đồ sộ, những thước phim sẽ chuyển tải thông điệp ý nghĩa, tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam cùng quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của bản đề cương lịch sử trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

leftcenterrightdel
Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo. Ảnh: Tư liệu

Dòng chảy xuyên suốt trong những thước phim tài liệu chính là sự kế thừa, phát triển từ khởi nguồn văn hóa Việt Nam, với dấu mốc quan trọng là sự ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. 

Kết cấu phim gồm 4 phần: Phần 1: Khẳng định những giá trị của bản đề cương trong thời gian 80 năm qua, khẳng định tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây là văn kiện có giá trị lịch sử vô cùng to lớn và sâu sắc của Đảng, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng.

Phần 2: Đề cập nội dung Đề cương về văn hóa Việt Nam và các Nghị quyết của Đảng 80 năm qua về phát triển văn hóa; nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn; khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn sâu sắc với các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Phần 3: Nội dung Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng. Một nền văn học nghệ thuật mới hình thành trong khói lửa của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tạo nên nhiều tác phẩm giá trị. Việc vận dụng, tiếp thu và bổ sung, hoàn thiện những quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa trong Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được thể hiện trong các văn kiện của Đảng qua các thời kỳ; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đạt được dưới ánh sáng của Đảng.

Phần 4: Quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về văn hóa, Kết luận số 76-KL/TW ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị, Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về văn hóa.

Bộ phim do đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh (Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương) thực hiện, dự kiến phát sóng 20 giờ 30 phút ngày 27-2 trên kênh VTV1.

*Trong dịp này, Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam được tổ chức, thời gian từ 25-2 đến 3-3, trên phạm vi toàn quốc.

Các phim dự kiến trình chiếu trong Tuần phim: Bình minh đỏ (Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam); Cơn giông (Công ty CP Phim Giải phóng); Phượng cháy (Công ty Cổ phần Phim truyện I); Nhà tiên tri (Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam)…

Thể loại phim truyện có: Bình minh đỏ (Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam); Cơn giông (Công ty CP Phim Giải phóng); Phượng cháy (Công ty Cổ phần Phim truyện I); Nhà tiên tri (Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam)…

Phim tài liệu: Hồ Chí Minh, năm 1946 (Công ty Cổ phần Truyền thông Vietking); Văn hoá soi đường quốc dân đi (Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương)…

Phim hoạt hình: Kỳ tích đầm Dạ Trạch (Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam); Đôi cánh kim cương (Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng); Tái sinh (Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam)…

KHÁNH HUYỀN