Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận 3 tác phẩm tranh về Bác Hồ của họa sĩ Văn Giáo

Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận 3 tác phẩm tranh về Bác Hồ của họa sĩ Văn Giáo