Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nói về bài học từ sự kiện kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nói về bài học từ sự kiện kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước