leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: THÙY PHƯƠNG

Trưng bày giới thiệu hơn 1.200 hình ảnh, tư liệu, sách, báo, tạp chí với chủ đề “Đề cương về văn hóa Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử”. Trưng bày được chia thành 3 nội dung, gồm: "Quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam" với hơn 200 tư liệu về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ; "Đề cương về văn hóa Việt Nam-Giá trị lý luận và thực tiễn" với hơn 600 tư liệu về văn hóa Việt Nam; "Dấu ấn văn hóa Đất Tổ" với hơn 400 tư liệu, hiện vật văn hóa Phú Thọ. Trưng bày diễn ra đến hết tháng 3-2023.

HOA LƯ