Phát huy giá trị Đề cương về văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Phát huy giá trị Đề cương về văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam và Ngày giải phóng miền Nam

Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam và Ngày giải phóng miền Nam

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim về 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và giải phóng miền Nam

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim về 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và giải phóng miền Nam

Thảo luận bàn tròn Đề cương về văn hóa Việt Nam

Thảo luận bàn tròn Đề cương về văn hóa Việt Nam

Giá trị cốt lõi và lịch sử của Đề cương về văn hóa Việt Nam

​

Giá trị cốt lõi và lịch sử của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Sức sống 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)

Sức sống 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)