Cùng dự hội nghị còn có các đại biểu là lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước, các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý văn hóa ở các khu vực: Đông Nam bộ, Tây Nguyên...

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe trình bày 10 tham luận đề cập tới nội dung: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước trong bối cảnh hiện nay; Xây dựng và phát triển con người Bình Phước thông qua các phong trào yêu nước, các cuộc vận động đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Khai thác nguồn lực văn hóa Bình Phước trong sự nghiệp phát triển bền vững;...

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước báo cáo kết quả xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước từ năm 1997 đến 2023.

Đồng chí Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã đọc báo cáo xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước từ năm 1997 đến 2023. Sau 25 năm tái lập tỉnh, Bình Phước đã xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đạt được những kết quả tích cực, quan trọng cả về quản lý nhà nước, phát huy và giữ gìn những giá trị lịch sử văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, thể chế, thiết chế văn hóa; hình thành các đặc tính con người Bình Phước “Yêu quê hương đất nước, yêu hòa bình, nhân ái, trọng nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”.

Xây dựng môi trường văn hóa đạt được một số kết quả tích cực, lan tỏa rộng khắp các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”,… nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận từ các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Đến năm 2022, toàn tỉnh có 66/86 “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 19/25 “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. 230.968 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt 95,93%), 823/843 được công nhận “khu phố, thôn, ấp văn hóa” (đạt 97,62%)... Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh vận động, hỗ trợ xây dựng và bàn giao được 12.811 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo; 1.062 căn nhà, sửa chữa và nâng cấp 593 căn nhà tình thương và xây dựng 43 công trình dân sinh thuộc Chương trình 167... Toàn tỉnh đã có 4 di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; phục dựng được 8 lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao, biểu dương lãnh đạo, chính quyền tỉnh Bình Phước, ngành văn hóa, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa của tỉnh đã quan tâm và thực hiện tốt công tác văn hóa, tạo nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả; chủ động tổ chức hội nghị văn hóa cấp tỉnh đầu tiên ở miền Nam kể từ sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Để phát triển văn hóa, xây dựng con người mới, phát huy những bản sắc văn hóa trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tỉnh Bình Phước tiếp tục đổi mới nhận thức, xác định việc xây dựng văn hóa, con người là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân; có nhiều giải pháp, hình thức sáng tạo, phong phú trong xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người mới, phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa; đẩy mạnh công tác bảo tồn, đầu tư thích đáng cho việc tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa và xây dựng Bình Phước thành một địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế…

Tin, ảnh: MINH LONG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.