Văn hóa, văn nghệ góp phần quan trọng bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ

Văn hóa, văn nghệ góp phần quan trọng bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ

Nguyễn Bá Tòng, vị tướng Trường Sơn anh hùng và bình dị

Nguyễn Bá Tòng, vị tướng Trường Sơn anh hùng và bình dị

Vị tư lệnh đổi mới, quyết đoán và thân thiện

Vị tư lệnh đổi mới, quyết đoán và thân thiện

Kỷ niệm làm báo với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh

Kỷ niệm làm báo với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh

Ân tình của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Ân tình của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Những chuyện nhỏ của trái tim lớn

Những chuyện nhỏ của trái tim lớn

 Một giờ với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh

Một giờ với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong trái tim cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong trái tim cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác hậu cần quân đội

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác hậu cần quân đội

Người cục trưởng mẫu mực

Người cục trưởng mẫu mực

Đại tướng Phùng Quang Thanh với các cựu chiến binh Xô viết

Đại tướng Phùng Quang Thanh với các cựu chiến binh Xô viết

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong lòng quân và dân Việt Bắc

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong lòng quân và dân Việt Bắc

Học tập Đại tướng, Anh hùng Phùng Quang Thanh, toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Học tập Đại tướng, Anh hùng Phùng Quang Thanh, toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác huấn luyện

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác huấn luyện

Nguyện noi gương thủ trưởng Phùng Quang Thanh

Nguyện noi gương thủ trưởng Phùng Quang Thanh photo