Bàn giao Nhà văn hóa cho nhân dân tại tỉnh Bắc Kạn

Bàn giao Nhà văn hóa cho nhân dân tại tỉnh Bắc Kạn

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn