Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ và Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ và Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Trưởng đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Trưởng đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tùy viên Quốc phòng Israel

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tùy viên Quốc phòng Israel

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ Ai Cập

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ Ai Cập