Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thăm hỏi, trao hỗ trợ cho gia đình trẻ em bị thương và tử vong trong vụ cháy chung cư mini

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thăm hỏi, trao hỗ trợ cho gia đình trẻ em bị thương và tử vong trong vụ cháy chung cư mini