Hỏi-đáp pháp luật: Tổ chức đánh giá, công nhận trình độ kỹ năng cho người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-đáp pháp luật: Tổ chức đánh giá, công nhận trình độ kỹ năng cho người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-đáp pháp luật: Đánh giá, công nhận trình độ kỹ năng cho người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-đáp pháp luật: Đánh giá, công nhận trình độ kỹ năng cho người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Nở rộ khóa học kỹ năng sống

Nở rộ khóa học kỹ năng sống

Hiệu quả giáo dục kỹ năng sống ở Trung đoàn 246

Hiệu quả giáo dục kỹ năng sống ở Trung đoàn 246