Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 (Quân khu 4): Đa dạng hình thức, tích cực học tập giáo dục chính trị

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 (Quân khu 4): Đa dạng hình thức, tích cực học tập giáo dục chính trị

Đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục chính trị

Đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục chính trị

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong Quân đội

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong Quân đội

Quân khu 7: Công tác giáo dục chính trị được đổi mới như thế nào?

Quân khu 7: Công tác giáo dục chính trị được đổi mới như thế nào?

Công tác giáo dục chính trị đi vào chiều sâu, thực chất

Công tác giáo dục chính trị đi vào chiều sâu, thực chất

Cơ quan Tổng cục Chính trị: Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Cơ quan Tổng cục Chính trị: Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đảng ủy Học viện Hậu cần: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị

​

Đảng ủy Học viện Hậu cần: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị

Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị

Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị

Binh chủng Thông tin liên lạc chú trọng học tập trực tuyến, đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị

Binh chủng Thông tin liên lạc chú trọng học tập trực tuyến, đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tổng kết công tác giáo dục chính trị

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tổng kết công tác giáo dục chính trị

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk: Đa dạng hóa hình thức giáo dục chính trị

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk: Đa dạng hóa hình thức giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị cần sáng tạo, bám sát thực tiễn

Giáo dục chính trị cần sáng tạo, bám sát thực tiễn