Trường Sĩ quan Chính trị: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Trường Sĩ quan Chính trị: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Đại tướng Phan Văn Giang: Toàn quân tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị

Đại tướng Phan Văn Giang: Toàn quân tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị

Tổng cục Kỹ thuật tập huấn công tác giáo dục chính trị và công tác thi đua khen thưởng năm 2024

Tổng cục Kỹ thuật tập huấn công tác giáo dục chính trị và công tác thi đua khen thưởng năm 2024

Binh chủng Thông tin liên lạc: Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

Binh chủng Thông tin liên lạc: Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

Hơn 4.000 cán bộ tham dự tập huấn công tác giáo dục chính trị năm 2024

Hơn 4.000 cán bộ tham dự tập huấn công tác giáo dục chính trị năm 2024

Đồng bộ giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị

Đồng bộ giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị

Đưa công tác giáo dục chính trị thành nền nếp

Đưa công tác giáo dục chính trị thành nền nếp

Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn

Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em