Bền bỉ nuôi dưỡng văn hóa đọc trong Quân đội

Bền bỉ nuôi dưỡng văn hóa đọc trong Quân đội

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim về 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và giải phóng miền Nam

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim về 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và giải phóng miền Nam

Xây dựng con người văn hóa trong Quân đội phát triển toàn diện

Xây dựng con người văn hóa trong Quân đội phát triển toàn diện

Tuyển chọn, huấn luyện “Đội quân Văn hóa” thi Army Games 2023

Tuyển chọn, huấn luyện “Đội quân Văn hóa” thi Army Games 2023

Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội: Nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả ở Quân khu 9

​

Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội: Nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả ở Quân khu 9 ​

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chủ động phòng, chống sản phẩm văn hóa xấu độc xâm nhập vào Quân đội

Chủ động phòng, chống sản phẩm văn hóa xấu độc xâm nhập vào Quân đội

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh: Phát huy bản sắc văn hóa quân sự của bộ đội Tăng thiết giáp

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh: Phát huy bản sắc văn hóa quân sự của bộ đội Tăng thiết giáp

Tiếp tục thực hiện tốt công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội

Tiếp tục thực hiện tốt công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội