Theo đó, Tổng cục Chính trị yêu cầu: Cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu, nắm vững nội dung Kết luận 54; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, các đơn vị chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động đóng góp ý kiến, phản ánh, giám sát đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ trì các cấp.

Từng cấp ủy rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định có liên quan, cụ thể hóa Kết luận 54 gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của đơn vị và địa phương.

leftcenterrightdel

Duy trì đối thoại dân chủ tại Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân/Ảnh minh họa/qdnd.vn

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về công tác tiếp dân, đối thoại dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động giữa chỉ huy (giám đốc, tổng giám đốc) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân... Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan. 

MINH ĐĂNG