Cách đây 75 năm, để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) ở BTTM trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 8-6-1948, tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Ban Công tác chính trị BTTM (tiền thân của Cục Chính trị BTTM ngày nay) được thành lập. Ban Công tác chính trị có nhiệm vụ tổ chức giáo dục chính trị và sinh hoạt nội bộ, phụ trách thư viện, theo dõi, thu thập và phổ biến tin tức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Giai đoạn đầu mới thành lập, cán bộ của Ban vừa làm, vừa học, trau dồi năng lực chuyên môn, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng cơ quan từng bước trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt.

Từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và thực tiễn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng với sự phát triển của tổ chức Đảng và các cơ quan chuyên ngành trong BTTM, tháng 7-1950, Ban Công tác chính trị BTTM phát triển thành Phòng Chính trị; các ban, tiểu ban công tác chính trị ở một số cơ quan, đơn vị trực thuộc BTTM cũng được hình thành, bởi thế, hoạt động CTĐ, CTCT ở BTTM từng bước đi vào nền nếp, thực hiện toàn diện các mặt công tác, theo hệ thống tập trung, thống nhất.

Trong các chiến dịch lớn như: Chiến dịch Biên giới (năm 1950), Chiến dịch Trần Hưng Đạo (năm 1950-1951), Chiến dịch Hoàng Hoa Thám (năm 1951), Chiến dịch Quang Trung (năm 1951), Chiến dịch Hòa Bình (năm 1951-1952), một số cán bộ của Phòng Chính trị được tăng cường cho mặt trận tiền phương của chiến dịch, đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, bám sát nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên từng hướng chiến trường. Giai đoạn này, hoạt động CTĐ, CTCT trong BTTM đã góp phần quan trọng vào xây dựng cho bộ đội ở các đơn vị BTTM có ý chí quyết tâm chiến đấu cao; chống những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, ngại khó, ngại khổ, lo sợ ác liệt, hy sinh, đóng góp quan trọng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

leftcenterrightdel

Thủ trưởng Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu các thời kỳ và đoàn công tác tại bia di tích, nơi thành lập Ban Công tác Chính trị Bộ Tổng Tham mưu (tiền thân của Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu ngày nay), ở xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, ngày 27-5-2023. Ảnh: LÊ THÀNH TRUNG 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với phương châm hướng về miền Nam ruột thịt, CTĐ, CTCT ở BTTM đã có nhiều hoạt động, nhiều phong trào như góp tiền, góp công, phát động thi đua, động viên hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia vào các chiến trường, bổ sung lực lượng cho các đơn vị chiến đấu, trực tiếp góp phần cùng quân, dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng phát triển, ngày 24-6-1978, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) ra quyết định thành lập Cục Chính trị BTTM. Đây là bước phát triển mới về tổ chức và nhiệm vụ của cơ quan chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham mưu và triển khai các mặt CTĐ, CTCT ở cơ quan tham mưu chiến lược.

Bước vào thời kỳ đổi mới, trước những thời cơ và thách thức đặt ra, cùng với việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 4-7-1985 của Bộ Chính trị (khóa V) "Về việc tiếp tục kiện toàn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với QĐND Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng", tháng 7-1987, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) ra quyết định hợp nhất Cục Chính trị BTTM với Cục Chính trị Cơ quan BQP thành Cục Chính trị BTTM-Cơ quan BQP, mở ra giai đoạn mới của Cơ quan chính trị trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động CTĐ, CTCT ở cơ quan tham mưu chiến lược. Trước những biến động của tình hình thế giới cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990 đã đặt đất nước ta, Quân đội ta trước một thách thức to lớn của lịch sử, một bước ngoặt có ý nghĩa sống còn đối với cả dân tộc, ngày 5-9-2007, BQP ra quyết định đổi tên Cục Chính trị BTTM-Cơ quan BQP thành Cục Chính trị BTTM.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, những năm gần đây, Cục Chính trị BTTM đã tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong BTTM tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, BQP, BTTM và Tổng cục Chính trị. Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong BTTM. Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, Quân đội, BTTM; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, các cơ quan, đơn vị. Chủ động kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 các cấp, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả.

Cục Chính trị luôn chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong BTTM lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác xây dựng Đảng; gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; thường xuyên làm tốt công tác củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng cấp ủy; quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nhất là ở các cơ quan, đơn vị trọng yếu; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; triển khai chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; góp phần bảo đảm vững chắc sự lãnh đạo của Đảng ở cơ quan tham mưu chiến lược.

Làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng cơ bản, chuyên sâu, bảo đảm cơ cấu hợp lý, cân đối, đồng bộ. Tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ đã qua thực tiễn công tác ở cơ sở; bảo đảm đội ngũ cán bộ ở BTTM luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược sâu sắc, kiến thức sâu rộng, nhạy bén trong nắm bắt và xử lý các tình huống, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel

Thủ trưởng Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu các thời kỳ và đại biểu dự Hội thảo “Lịch sử 75 năm Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu” (1948-2023), tháng 2-2023. Ảnh: LÊ THÀNH TRUNG 

Cục Chính trị đã tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành tốt công tác chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công với cách mạng bảo đảm chu đáo, trọn nghĩa, vẹn tình. Thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tham gia Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức hội phụ nữ, đoàn thanh niên, công đoàn, hội đồng quân nhân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đạt kết quả tốt.

Ngoài hướng dẫn, triển khai hoạt động CTĐ, CTCT, Cục Chính trị còn thực hiện nhiệm vụ quản lý về hành chính quân sự các cơ quan tư pháp thuộc BTTM và Nhà máy in BQP. Cục Chính trị đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ BTTM phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội, đồng thời tổ chức xác minh, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành các vụ việc, vụ án bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Cùng với đó, Cục Chính trị thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch vững mạnh, Cục Chính trị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất được giao, đơn vị an toàn tuyệt đối. Liên tục từ năm 2007 đến nay, Cục Chính trị BTTM được Thủ trưởng BQP, Thủ trưởng BTTM tặng cờ đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Trong nước, thuận lợi là cơ bản song còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội tiến lên “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, điều chỉnh tổ chức, biên chế đang đặt ra những vấn đề mới, nhiệm vụ mới, yêu cầu cao đối với BTTM nói chung, Cục Chính trị BTTM nói riêng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Cục Chính trị BTTM tiếp tục quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BTTM-Cơ quan BQP lần thứ XVIII. Tập trung tham mưu đề xuất làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ BTTM có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan tuyệt đối an toàn về chính trị; chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách cho các đối tượng; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Chặng đường 75 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị BTTM đã xây đắp nên truyền thống: “Trung thành, tận tụy - Chủ động, sáng tạo - Đoàn kết, kỷ luật - Trọn nghĩa, vẹn tình”. Cục Chính trị BTTM được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thiếu tướng CHU VĂN ĐOÀN

 Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu