Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 về nhiệm vụ quốc phòng, trọng tâm là xây dựng KVPT, tỉnh Hà Nam xác định rõ việc xây dựng tiềm lực cho KVPT là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu trong hoạt động lãnh đạo của địa phương, với nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát đúng, theo hướng toàn diện, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, tích cực, tự lực, tự cường, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng tiềm lực, thế trận quân sự KVPT. Từng bước quy hoạch, đầu tư xây dựng KVPT then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương tỉnh, huyện; xác định các mục tiêu trọng yếu về chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế cần tập trung bảo vệ... 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức (tháng 3-2023). Ảnh: DUY PHÓNG

Đến nay, có 4/6 huyện, thị xã, thành phố triển khai thi công công trình quân sự trong KVPT; chỉ đạo 5/6 huyện, thị xã, thành phố; 8 sở, ngành và 66 xã, phường, thị trấn diễn tập KVPT sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong KVPT chính là xây dựng con người, tổ chức nhằm tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần của KVPT; bảo đảm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhận thức đúng quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, tự giác tham gia xây dựng KVPT trong thời bình, sẵn sàng cho thời chiến.

Trên tinh thần đó, tỉnh Hà Nam đặt lên hàng đầu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, LLVT và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Bên cạnh việc cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN theo chỉ tiêu, tỉnh đã chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ chủ chốt các cấp đi sâu vào những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường QPAN; tổ chức phòng thủ dân sự, động viên quốc phòng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh  cho hơn 5.500 cán bộ các cấp, đạt 90,3% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ; đồng thời làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; trong hai năm (2021-2022), toàn tỉnh đã mở 242 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 34.900 học viên.

Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Nội dung các nghị quyết được cụ thể hóa vào chương trình học tập, bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QPAN cho các đối tượng, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân luôn nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, về xây dựng KVPT và mục tiêu chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; luôn nêu cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ đối với cách mạng Việt Nam, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong toàn Đảng bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bảo đảm nguyên tắc và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành xây dựng và hoạt động của KVPT ở các cấp được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Hệ thống chính trị và LLVT các cấp thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, gần gũi nhân dân. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng và phát triển “vững mạnh, rộng khắp”, nhất là đã phát huy tốt vai trò của lực lượng này trong công tác phối hợp với các lực lượng, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. 

Các chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội luôn được quan tâm lãnh đạo thực hiện; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, không để xảy ra sai sót. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến tháng 9-2023, toàn tỉnh đã có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, "thế trận lòng dân" ngày càng được củng cố vững chắc.

Xác định LLVT là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của KVPT, những năm qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT, nhất là lực lượng thường trực vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Hằng năm, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đều đạt và vượt chỉ tiêu, tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học luôn vượt chỉ tiêu (năm 2021 đạt tỷ lệ 11,9%, năm 2022 đạt 12,2%). Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị LLVT xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng; nâng cao năng lực, trình độ, khả năng hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị LLVT.

Kết quả huấn luyện hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó lực lượng thường trực đạt trên 85% khá, giỏi; dân quân tự vệ và dự bị động viên từ 75% trở lên đạt khá, giỏi, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh trong tình hình mới...

Thời gian tới, tỉnh Hà Nam xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, xây dựng KVPT tỉnh vững mạnh về mọi mặt bằng hệ thống chủ trương, giải pháp đồng bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố, tăng cường QPAN; xây dựng tỉnh Hà Nam thành KVPT ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, LLVT và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT; qua đó, tạo sự đồng thuận, nhất quán khi triển khai nhiệm vụ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, của mỗi công dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT trong xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần của KVPT; đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bức xúc ngay tại cơ sở, bảo đảm tốt an sinh xã hội, không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động gây phức tạp về an ninh, trật tự. 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT vững chắc. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ngay từ cơ sở, bảo đảm có đủ sức lãnh đạo LLVT và toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng KVPT vững chắc. Coi trọng lãnh đạo xây dựng chính quyền các cấp thực sự liêm chính, kiến tạo, phục vụ. Tập trung xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân thông qua vận dụng và thực hành triệt để phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; qua đó quy tụ sức dân để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường QPAN, xây dựng KVPT vững chắc.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của LLVT tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong KVPT. Tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục làm tốt công tác dân vận, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”... gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành và địa phương. Triển khai hiệu quả các chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh... qua đó góp phần tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong KVPT tỉnh Hà Nam.

LÊ THỊ THỦY, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.