Một trong những nhiệm vụ và yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra đối với Quân đội là cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là chức năng “đội quân công tác” của Quân đội ta, là nền tảng để xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về quốc phòng an ninh.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Xuân Toàn.

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, LLVT Thanh Hóa đã và đang triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Quân đội, cụ thể hóa nội dung, phương pháp thực hiện. Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng "đội quân công tác", cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung làm tốt một số nội dung chủ yếu, đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trọng tâm là các nhiệm vụ giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Xác định công tác dân vận là chức năng nhiệm vụ của Quân đội, là trách nhiệm, tình cảm của mỗi quân nhân đối với nhân dân, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong những lúc khó khăn, phức tạp nhất.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, Chính ủy, Chính trị viên, người chỉ huy trong thực hiện công tác dân vận. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của Quân khu 4 về "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu, giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đủ số lượng, có phẩm chất đạo đức và năng lực thực hiện công tác dân vận theo phương châm: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và thực hiện 4 cùng: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”.

leftcenterrightdel
Lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá, Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện công tác dân vận, trọng tâm giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở, tiếp tục thực hiện xây dựng “nhà tình nghĩa”, “nhà đại đoàn kết” cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại, làm công tác vận động quần chúng gắn với tham gia thực hiện chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi.

Tham gia thực hiện tốt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh, xây dựng tiềm lực chính trị khu vực phòng thủ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

KHÁNH TRÌNH  (ghi)