Vì vậy, một mặt, cuốn sách này đánh dấu sự phát triển tư duy lý luận nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; mặt khác, cuốn sách có giá trị toàn diện đối với toàn bộ hoạt động xây dựng và triển khai đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cả trước mắt, lẫn lâu dài nói chung, đối với xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị thời kỳ mới nói riêng.

Toàn bộ nội dung cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” đã cho người đọc thấy một cách khách quan về Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, một người có tư duy biện chứng, tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đường lối quân sự; chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
Thượng tá, Tiến sĩ HÀ SƠN THÁI - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng 

 

leftcenterrightdel
 

Giá trị nhiều mặt của cuốn sách được Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khái quát trong Lễ giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi cho rằng: “Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương về đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc Việt Nam với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động của đồng chí; thể hiện tư duy sáng tạo, sự sâu sát, quyết liệt, trách nhiệm của đồng chí, luôn đặt quyền lợi của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng góp phần làm sáng tỏ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo và năng lực hoạch định đường lối, chính sách quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.

Với tư cách vừa là người giảng dạy, vừa là người nghiên cứu ở Học viện Chính trị - Trung tâm giảng dạy, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia, tôi tâm đắc nhất những bài nói, bài viết trong cuốn sách này của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Điều này thể hiện rất rõ trong Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, ngày 28-9-2020: “đặc biệt coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Quân sự mà không có chính trị thì như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Vì vậy, cần hết sức chú trọng thường xuyên tăng cường giáo dục về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về truyền thống, văn hóa dân tộc, bản chất giai cấp của Quân đội; về đối tượng, đối tác trong tình hình mới, bảo đảm trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; có ý chí, quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ”.

Theo đó, đây chính là “cẩm nang” để toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính, trước hết là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quán triệt và triển khai xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Bởi vì, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là một nguyên tắc cơ bản, vấn đề xuyên suốt, tạo tiền đề để quân đội tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm cho quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Có thể khẳng định rằng, cuốn sách này cùng với cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được xuất bản cách đây hơn 2 năm thể hiện tính cân đối, hoàn bị trong hệ thống quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 2 nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu và có mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - một trong mười mối quan hệ lớn được Đảng ta xác định từ Văn kiện Đại hội XI và tái khẳng định trong Văn kiện Đại hội XIII.

Thượng tá, Tiến sĩ HÀ SƠN THÁI - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.