Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, trực tiếp là Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Trung tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đơn vị đã đẩy mạnh quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về CTĐ, CTCT của cấp trên, phát huy truyền thống “đoàn kết, kỷ luật; chủ động, sáng tạo; chính quy, mẫu mực; làm chủ kỹ thuật” cùng tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Suốt chặng đường 20 năm qua, hoạt động CTĐ, CTCT đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lượng chính trị - tư tưởng. Mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị có tư tưởng ổn định, vững vàng, nhận thức đầy đủ về trách nhiệm chính trị; có thái độ kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn khó khăn, vất vả là bảo đảm vũ khí, đạn đặc chủng.

leftcenterrightdel
Chỉ huy Trung tâm kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024. Ảnh: Trung tâm cung cấp

Các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Trung tâm thường xuyên được củng cố, kiện toàn phù hợp với nhiệm vụ và tổ chức lực lượng; nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo toàn diện. Hằng năm, các cấp ủy tiến hành lập và thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng theo tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Trung tâm luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đơn vị luôn thực hiện chặt chẽ công tác bảo vệ an ninh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ địch và những phần tử xấu; bảo đảm an toàn tuyệt đối về chính trị, hệ thống kho tàng, trạm, xưởng và các mục tiêu được giao, bảo đảm sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đây là một nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng trong hoạt động của CTĐ, CTCT thời gian qua.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Hải quân, Trung tâm đã phối hợp với các tổ chức địa phương làm tốt công tác dân vận, thực hiện nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân, xây dựng các điểm sáng về văn hóa tại địa bàn, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa bộ đội và nhân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên địa bàn đóng quân.

leftcenterrightdel

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Ảnh: Trung tâm cung cấp

Thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng có sự phát triển, yêu cầu bảo đảm trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của Quân chủng, Vùng 4 Hải quân ngày càng cao, đặt ra những yêu cầu mới cho hoạt động CTĐ, CTCT tại Trung tâm.

Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Trung tâm phải tập trung quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ cho toàn đơn vị, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; thường xuyên nắm chắc thực trạng vũ khí trang bị để làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ SSCĐ. Chú trọng vào việc bảo đảm trang bị, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí hiện có, các loại trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ cho các đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các nhà máy, xí nghiệp, viện nghiên cứu trong Quân đội sửa chữa các chủng loại trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

Hai là, tiếp tục làm tốt việc củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức Đảng phù hợp với sự sắp xếp tổ chức lực lượng và yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cấp ủy viên, nhất là bí thư, phó bí thư chi bộ. Gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong xây dựng cấp ủy, phải giữ vững chế độ, nền nếp hoạt động lãnh đạo và kiểm tra của cấp ủy các tổ chức Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình; thường xuyên coi trọng khâu sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719 tham gia hội trại thanh niên năm 2024 tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Trung tâm cung cấp

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ bản đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải coi trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, tinh thần đoàn kết, tính chiến đấu, dân chủ và kỷ luật, gắn bó mật thiết với quần chúng.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng môi trường hoạt động lành mạnh ở các cơ quan, đơn vị; phát huy tính chủ động, sáng tạo cho mọi cán bộ, chiến sĩ đối với việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Năm là, thường xuyên làm tốt công tác dân vận ở các địa bàn đóng quân, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân, từ đó tạo ra môi trường thuận lợi trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các kho tàng, trạm, xưởng của đơn vị.

Hiệu quả của CTĐ, CTCT phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của cơ quan tham mưu thực thi nhiệm vụ này. Vì vậy, cần thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị tương xứng với sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ hiện nay. Đội ngũ cán bộ chính trị phải nắm vững phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu cơ bản trong hoạt động CTĐ, CTCT; thường xuyên giữ vững nguyên tắc, đổi mới phương pháp, mô phạm trong hành động; luôn bám sát sự vận động của thực tiễn, sâu sát đơn vị, kịp thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thượng tá Bùi Việt Nga, Chính ủy Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân.

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.