Nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn của Vùng 4 Hải quân

Nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn của Vùng 4 Hải quân

Tiểu đoàn 458, Vùng 4 Hải quân: Đội ngũ cán bộ là hạt nhân xây dựng đơn vị vững mạnh

Tiểu đoàn 458, Vùng 4 Hải quân: Đội ngũ cán bộ là hạt nhân xây dựng đơn vị vững mạnh

Kiểm tra công tác tổ chức lực lượng Vùng 4 Hải quân

Kiểm tra công tác tổ chức lực lượng Vùng 4 Hải quân

Khám quan trắc môi trường lao động và bệnh nghề nghiệp tại Vùng 4 Hải quân

Khám quan trắc môi trường lao động và bệnh nghề nghiệp tại Vùng 4 Hải quân

Vùng 4 Hải quân: Phối hợp, nâng cao phong trào thể thao tại các đơn vị

Vùng 4 Hải quân: Phối hợp, nâng cao phong trào thể thao tại các đơn vị

Vùng 4 Hải quân hoàn thành nội dung tuyên truyền biển, đảo tại Lâm Đồng

Vùng 4 Hải quân hoàn thành nội dung tuyên truyền biển, đảo tại Lâm Đồng