leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí là đại biểu Cơ quan thường trực Ban soạn thảo Thông tư và các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập; đại biểu Văn phòng Bộ Quốc phòng, đại biểu cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại hội nghị, Cơ quan thường trực Ban soạn thảo đã báo cáo một số nội dung liên quan đến việc soạn thảo 2 Thông tư của Bộ Quốc phòng. Báo cáo nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch số 576, 577/KH-TH ngày 14-2-2023 của Cục Tuyên huấn về việc soạn thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ Quốc phòng, Thông tư của Bộ Quốc phòng về Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thi đua, khen thưởng và mức tiền thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phê duyệt tại Quyết định số 346, 347/QĐ-CT ngày 28-2-2023.

Qua 10 năm thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BQP ngày 24-1-2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Quốc phòng (gọi tắt là Thông tư số 14); 12 năm thực hiện Thông tư số 83/2011/TT-BQP ngày 16-6-2011 về Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thi đua, khen thưởng và mức tiền thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi tắt là Thông tư số 83), đã có tác dụng rất lớn, làm cơ sở để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng thường xuyên được kiện toàn, phát huy được vai trò, chức năng tham mưu, tư vấn giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong Quân đội; đồng thời là cơ sở để các cơ quan, đơn vị trong toàn quân làm tốt công tác quản lý, sử dụng kinh phí thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và toàn quân, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua yêu nước trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã có sự phát triển mới theo yêu cầu sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, Luật Thi đua, khen thưởng đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-1-2024; Chính phủ đã triển khai xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Bộ Quốc phòng đang triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Thông tư chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, soạn thảo, ban hành Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng (thay thế Thông tư số 14) và Thông tư Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thi đua, khen thưởng và mức tiền thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam (thay thế Thông tư số 83) là rất cần thiết nhằm góp phần bảo đảm cho công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định.

Trên cơ sở đó, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ thực hiện soạn thảo thông tư đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Nội dung thông tư phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, kế thừa những giá trị của các thông tư trước đây; bảo đảm quy định, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm, tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và thực tiễn hoạt động của Quân đội; khắc phục những hạn chế, bất cập, thiếu thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, có tính khả thi cao. Quá trình soạn thảo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, bảo đảm tính thống nhất, khách quan, khoa học, đúng tiến độ thời gian.

Tin, ảnh: KIM ANH