Kế hoạch gồm 5 phần, mục đích nhằm triển khai toàn diện các nội dung phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; phân công trách nhiệm cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2023.

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì kiểm tra công tác phát triển Chính phủ điện tử tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tháng 10-2022. Ảnh: CHIẾN VĂN

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoạt động lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Quân đội cũng như của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

Một số chỉ tiêu chính được xác định trong kế hoạch năm 2023 là: Tỷ lệ văn bản điện tử toàn văn gửi của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đạt trên 90%; tổng số văn bản gửi toàn văn có ký số đạt tỷ lệ trên 70%; tỷ lệ triển khai sử dụng, kết nối liên thông đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục đạt trên 85%.

Trong năm 2023, tiếp tục triển khai mạng máy tính quân sự cùng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và phần mềm dùng chung tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục đạt tỷ lệ trên 80%; tổ chức tập huấn về chuyển đổi số cấp Tổng cục; các cơ quan, đơn vị tự tổ chức các buổi tọa đàm về chuyển đổi số nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, người lao động về công tác này để triển khai, ứng dụng hiệu quả.

Theo nội dung kế hoạch, Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng các nội dung, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và các nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo với thủ trưởng Tổng cục; chỉ huy các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch của Tổng cục nghiên cứu xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình phù hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả.

VĂN CHIỂN