Trong năm 2022, tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Binh chủng Công binh đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ chị, mệnh lệnh của trên; tích cực, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo công binh toàn quân về các nhiệm vụ công binh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

 
leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu định hướng nội dung tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Binh chủng Công binh đã chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác. Tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Về những vấn đề được gợi ý kiểm điểm, như kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; việc chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và các nội dung liên quan kéo dài được Ban Thường vụ Đảng uỷ Binh chủng Công binh thực hiện nghiêm túc, quyết liệt khắc phục các khuyết điểm, hạn chế của năm 2021. 

Ngay từ đầu năm, trong nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Binh chủng Công binh đã chỉ đạo các cơ quan đề xuất Đảng uỷ, Bộ tư lệnh nhiều nội dung đột phá, như: Công tác nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng; quản lý chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn... Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện chặt chẽ; quá trình thực hiện đã yêu cầu các cơ quan chủ động, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc. Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng đều có đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và đề ra nội dung, biện pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Bằng những biện pháp chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời, các cấp uỷ, tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 có nhiều chuyển biến tiến bộ. Sau kiểm điểm, đánh giá, các tổ chức đảng, đảng viên được thông suốt về nhận thức, tư tưởng và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Tin, ảnh: MINH MẠNH