Binh chủng Tăng thiết giáp: Công tác công đoàn được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực

Binh chủng Tăng thiết giáp: Công tác công đoàn được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực

Binh chủng Công binh khai mạc Hội thi cán bộ huấn luyện năm 2023

Binh chủng Công binh khai mạc Hội thi cán bộ huấn luyện năm 2023