leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội nghị tọa đàm thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng tại Đảng bộ Quân đội. 

Phát biểu tại tọa đàm về các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Quá trình thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp luôn quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, có hiệu quả các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân đội. Qua đó, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị tọa đàm.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự tọa đàm.

Tại tọa đàm, từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trên cương vị của mình tại địa phương, đơn vị, các đại biểu trong Quân đội đã tham gia ý kiến phân tích, đánh giá việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong hoạt động của các đảng bộ trong Quân đội.

Để thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân khu 1, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu 1 thẳng thắn cho rằng, bên cạnh những ưu điểm, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Một số ít cấp ủy, tổ chức đảng chất lượng ban hành nghị quyết của cấp ủy, chi bộ nội dung còn dàn trải; thực hiện quy chế lãnh đạo có nội dung chưa nghiêm; chất lượng thông tin, báo cáo có lúc, có nơi chưa cụ thể… Trên cơ sở đó, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu đề xuất giải pháp: Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần mở rộng dân chủ đi đôi với củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; những vấn đề cơ bản, quan trọng, những chủ trương, nghị quyết của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải được dân chủ thảo luận trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và trong tổ chức đảng; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là lựa chọn, bố trí người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có trình độ, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thực sự là tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tuyệt đối không bao che khuyết điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham luận tại tọa đàm.
leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 trình bày tham luận tại tọa đàm.

Đối với việc thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp; trong công tác bầu cử, ứng cử, đề cử, giới thiệu nhân sự, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 cho rằng: Các cơ quan chức năng cần hoàn thiện các quy định về chế độ bầu cử theo hướng mở rộng bầu cử trực tiếp cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy từ cơ sở đến cấp trên cơ sở và triển khai thực hiện thí điểm trong Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đây chính là việc góp phần khắc phục tình trạng dân chủ hình thức và bóp méo dân chủ trong bầu cử ở nơi này hay nơi khác, theo tinh thần mở rộng quyền đề cử và tự ứng cử, cần giới thiệu nhiều phương án nhân sự để lựa chọn, quy định bắt buộc có số dư trong giới thiệu ứng cử và bầu cử cấp ủy và cả các chức danh là người đứng đầu. Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu thực hiện chế độ để những người tham gia bầu cử có thể bãi miễn đại biểu do mình bầu ra cũng như quy định về chế độ thảo luận trong đại hội đảng các cấp, khắc phục tính hình thức của tham luận tại đại hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Tiến Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Tiến Hưng nhấn mạnh: Để có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn trong đề xuất về các giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới; đóng góp nội dung cho công tác tổng kết 40 năm đổi mới, sửa đổi và bổ sung Cương lĩnh chính trị phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì nghiên cứu, xây dựng Đề tài khoa học cấp Nhà nước về “Hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới”. Do vậy, với tinh thần khoa học và cầu thị, những ý kiến trách nhiệm và tâm huyết của các đại biểu tại tọa đàm, giúp cho Ban chủ nhiệm đề tài củng cố thêm cơ sở để tổng kết, đánh giá việc thực hiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong thời gian qua; từ đó, đề xuất với Bộ Chính trị các giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: DUY THÀNH