Kiện toàn Đảng ủy Sư đoàn 5 (Quân khu 7)

Kiện toàn Đảng ủy Sư đoàn 5 (Quân khu 7)

Sư đoàn 5 (Quân khu 7): Nơi khởi phát, đúc kết và nhân rộng các mô hình thi đua

Sư đoàn 5 (Quân khu 7): Nơi khởi phát, đúc kết và nhân rộng các mô hình thi đua