Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thể hiện tính biện chứng giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thể hiện tính biện chứng giữa xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương

Giá trị lý luận thực tiễn của cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương

Tư duy, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”

Tư duy, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”

Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Bộ tư lệnh Quân khu 5 Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Nhân lên tinh thần chiến thắng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay

Nhân lên tinh thần chiến thắng trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc hôm nay