Khai mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

Khai mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

Họp báo giới thiệu Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

Họp báo giới thiệu Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Dân công trong chiến dịch Điện Biên Phủ - bài học về huy động nhân lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Dân công trong chiến dịch Điện Biên Phủ - bài học về huy động nhân lực trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Đại tướng Lương Cường mong các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại tướng Lương Cường mong các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Khỏe để xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Giá trị của bài học tự bảo vệ trong Cách mạng Tháng Mười đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay

Giá trị của bài học tự bảo vệ trong Cách mạng Tháng Mười đối với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay

Cách mạng Tháng Mười Nga với giá trị trường tồn về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cách mạng Tháng Mười Nga với giá trị trường tồn về xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12-10

Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra vào ngày 11 12-10

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thể hiện tính biện chứng giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thể hiện tính biện chứng giữa xây dựng bảo vệ Tổ quốc