leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa:Chinhphu.vn

Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động quy định, TTHC trong đề nghị xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó kiên quyết chỉ ban hành TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh mới trong trường hợp thực sự cần thiết, bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp với chi phí tuân thủ thấp. Cùng với đó, chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện.

HỒNG SÁNG