Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đã giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của: Kết luận số 25-KL/TW ngày 30-12-2021 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023); Kết luận số 23-KL/TW ngày 10-12-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành,  các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Công văn số 83/CT-CB ngày 12-1-2022 của Tổng cục Chính trị về việc luân  chuyển cán bộ kiểm tra các cấp.

leftcenterrightdel
Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng  biên tập Báo Quân đội nhân dân giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của các kết luận, quy định, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương. Ảnh: Phạm Hưng

Ngoài ra, hội nghị cũng được nghe Đại tá Đỗ Phú Thọ giới thiệu, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn  biến", "tự chuyển hóa”.

Cùng đó là Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống  chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên của Báo Quân đội nhân dân nắm vững, thống nhất với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, quán triệt sâu sắc và tự giác thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm; tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới...

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên Báo Quân đội nhân dân hiểu rõ, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi; nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, chuyển tải nhanh tinh thần của các các kết luận, quy định, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương đến cán bộ, đảng viên trong toàn quân và xã hội. 

HẰNG PHƯƠNG