Theo kế hoạch, TCCT xác định năm 2023, tỷ lệ văn bản điện tử toàn văn gửi của các cơ quan, đơn vị trực thuộc đạt trên 90%; văn bản gửi toàn văn có ký số đạt tỷ lệ trên 70%; tỷ lệ triển khai sử dụng, kết nối liên thông đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục đạt trên 85%; tỷ lệ sử dụng phần mềm dùng chung tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc đạt trên 80%...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Thủ trưởng TCCT giao Văn phòng TCCT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; chỉ huy các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch của Tổng cục, nghiên cứu xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình phù hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả.

VĂN CHIỂN