Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Bạo, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị và các đồng chí trong Đảng ủy Học viện.

Báo cáo tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện Đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới đánh giá, trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị ở Học viện Chính trị được thực hiện chặt chẽ, chất lượng. Kết quả đạt được có ý nghĩa quyết định đến việc củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong mọi hoạt động của Học viện; góp phần bồi dưỡng, phát triển và hoàn thiện nhân cách, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong công tác và năng lực hoạt động thực tiễn, rèn luyện ý thức tự giác chấp hành kỷ luật của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ và toàn Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đổi mới toàn diện chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị. Trong đó, tập trung đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức học tập chính trị tại đơn vị cho các đối tượng. Lựa chọn các chương trình, nội dung giáo dục do Học viện xác định bảo đảm sát với nhiệm vụ và đối tượng trong từng thời điểm; gắn với tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết hợp chặt chẽ các phương pháp giảng dạy truyền thống với hiện đại, phù hợp đặc điểm từng đối tượng. Sử dụng tổng hợp các phương pháp, phương tiện trực quan, tăng cường các sơ đồ, tranh ảnh phục vụ hoạt động giảng dạy, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng khai thác, sử dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục chính trị. Thực hiện chặt chẽ khâu thông qua và phê duyệt giáo án ở tổ cán bộ giảng dạy chính trị, nhất là đối với chính trị viên các hệ.

Các hình thức giáo dục chính trị đã được quan tâm đổi mới, vận dụng linh hoạt và kết hợp chặt chẽ với các hình thức như: Hội nghị, hội thảo, tổ chức lên lớp quán triệt (trực tiếp và trực tuyến), tự học tập, tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, tọa đàm, diễn đàn... Triển khai thực hiện mô hình “Tuần pháp luật trong tháng” gắn với hoạt động "Ngày Pháp luật"; Chuyên mục "Mỗi ngày một điều luật trên chương trình truyền thanh nội bộ"...

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị chủ trì hội nghị.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư, sau 5 năm triển khai đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực của cán bộ, đảng viên, quần chúng toàn Học viện trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng. Đồng thời, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đảng ủy Học viện đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong từng năm học. 

Đảng ủy Học viện lãnh đạo việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng trên các mặt công tác, trọng tâm là hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, thông qua các hoạt động cụ thể như: Đổi mới chương trình, nội dung và xây dựng chuẩn đầu ra cho các đối tượng đào tạo của Học viện; xác định các khâu đột phá về nghiên cứu lý luận qua từng năm học; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. 

Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo việc đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, giảng viên trẻ. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, cập nhập, phát triển chương trình đào tạo cho các đối tượng ở Học viện, từng bước khắc phục sự trùng lặp về nội dung giữa các cấp học, bậc học, đối tượng đào tạo. Các chuyên đề bài giảng thường xuyên cập nhật những nội dung mới về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và những kết quả nghiên cứu mới về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung giảng dạy đã truyền thụ đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ thực tiễn.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Học viện Chính trị tiến hành thông qua Kế hoạch của Đảng ủy Học viện thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: MINH MẠNH