Học viện Hậu cần tập huấn công tác vật tư công tác Đảng, công tác chính trị

Học viện Hậu cần tập huấn công tác vật tư công tác Đảng, công tác chính trị

Học viện Quốc phòng bế giảng lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 4

Học viện Quốc phòng bế giảng lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 4

Đảng ủy Học viện Chính trị học tập, triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Trung ương Đảng khóa XIII

Đảng ủy Học viện Chính trị học tập, triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Trung ương Đảng khóa XIII