Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024.

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc

Báo cáo trung tâm tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024.

Nổi bật là, làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những diễn biến mới, phức tạp, nhạy cảm, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, nhất là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt; tích cực, chủ động chuẩn bị các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng được nâng lên. Tiến hành công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình; hoàn thành tổng kết và triển khai sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an toàn; công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ. Triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội” theo Đề án 80 của Bộ Quốc phòng. Các tổ chức quần chúng hoạt động sáng tạo, hiệu quả.

Tổng cục Chính trị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng Tham mưu và các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, địa phương trong triển khai thực hiện; tiến hành tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn  định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Lê Quang Minh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; đề xuất, bổ sung một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thời gian tới.

Đề cao trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị 

Phát biểu kết luận hội nghị, điểm lại một số kết quả nổi bật, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; có ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, với tinh thần “5 quyết tâm”, “5 chủ động” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Nâng cao tình đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; mối quan hệ cán - binh, nhất là ở đơn vị cơ sở; thường xuyên nắm, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị với nội dung, hình thức phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong toàn quân. 

Phát huy kết quả đạt được dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, chất lượng tốt nhất, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện. Chỉ đạo đổi mới cách làm, phát huy hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường thông tin tích cực, kịp thời lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa quân sự.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024; Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; nghị quyết của cấp mình, chỉ thị và kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024; kịp thời bổ sung, điều chỉnh nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để đạt kết quả cao nhất. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, gắn công tác kiểm tra, giám sát với việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm, không để kéo dài, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. 

Về công tác cán bộ 6 tháng cuối năm, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu tập trung chủ trì phối hợp tham mưu xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thực hiện tốt quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo các cấp; tập trung cơ bản kiện toàn, sắp xếp xong cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện tốt công tác giải quyết số lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú ý rà soát, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát, đề nghị điều động, luân chuyển, phong, thăng quân hàm, nâng lương và công tác chính sách cán bộ phải được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Hoàn thành xây dựng, trình Chính phủ Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với QĐND Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh việc chú trọng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, dân vận, công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ cần bám sát tình hình thực tiễn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng đảng bộ, triển khai toàn diện, hiệu quả, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, diễu binh, diễu hành; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị

Những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giao các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị nghiên cứu, đề xuất trả lời những nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Tổng cục Chính trị.

Chỉ rõ 6 tháng cuối năm 2024, toàn quân tập trung triển khai nhiều nội dung, công việc quan trọng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị, cán bộ các cấp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm 6 tháng đầu năm; đề cao vai trò, trách nhiệm, tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị đã xác định. 

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - TRỌNG HẢI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.