Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Dự buổi lễ còn có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Tạp chí QPTD là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí; trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Tạp chí QPTD luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Tạp chí đã có những đóng góp quan trọng vào việc giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin; tuyên truyền, phổ biến về đường lối quân sự, chính trị của Đảng, đường lối chiến tranh nhân dân, đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ lý luận, năng lực thực tiễn cho cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự buổi lễ.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tạp chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; nhất là, đường lối đổi mới đất nước; tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tạp chí đã góp phần làm rõ về quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại; về phát triển khoa học kỹ thuật quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: 75 năm qua, Tạp chí QPTD đã không ngừng trưởng thành, phát triển, đóng góp quan trọng vào xây dựng nền lý luận quân sự Việt Nam. Từ Quân sự Tập san, phát hành nội bộ, hiện nay Tạp chí phát hành rộng rãi đến với cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cán bộ và một số cơ quan chủ chốt ở các cấp. Tạp chí thực sự là diễn đàn, tài liệu quan trọng giúp cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp nghiên cứu, trao đổi, quán triệt, nắm vững đường lối cách mạng của Đảng, nhất là đường lối quân sự, quốc phòng; nâng cao trình độ lý luận quân sự, chính trị, làm cơ sở vận dụng vào thực tiễn chiến tranh cách mạng, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel

 Đại tướng Phan Văn Giang gắn Huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng của Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

leftcenterrightdel
  Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Tạp chí QPTD đã đạt được trong 75 năm qua. Định hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tạp chí QPTD tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, đường lối, quan điểm của Đảng. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, quân sự, có tư duy sắc bén, nghiệp vụ chuyên môn vững chắc, có thế giới quan, phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng; gắn lý luận với thực tiễn, bám sát thực tiễn, bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đổi mới cách thể hiện, nâng cao tính lý luận, tính dự báo, thu hút đông đảo cán bộ, sĩ quan, đảng viên đọc, nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu, tuyên truyền đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng; về tư tưởng, nghệ thuật quân sự Việt Nam; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân; về xây dựng, phát huy “thế trận lòng dân”, đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu xây dựng, thực hiện nhiệm vụ của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Một số tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ. 

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, cùng với các cơ quan báo chí trong Quân đội, Tạp chí QPTD cần phải có nhiều bài viết sắc sảo, tính chiến đấu, thuyết phục cao, đi đầu trong đấu tranh, phản bác quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống 75 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, với đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đầy nhiệt huyết, có bản lĩnh, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, Tạp chí QPTD sẽ không ngừng đổi mới, phát triển, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Tạp chí QPTD.

Đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn quân sự, Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ 3 (từ ngày 12 đến 15-6-1947) đã quyết nghị: “Sẽ ra một tờ Quân chính học san, do Bộ Tổng chỉ huy chủ trì”. Thực hiện quyết nghị của hội nghị và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 4-1948, Quân sự Tập san, tiền thân của Tạp chí QPTD ngày nay đã xuất bản số đầu tiên.

 

Tin, ảnh: SƠN BÌNH