Qua đó, tạo nên hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp, giúp lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, chỉ huy, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng và Chính phủ. Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Tổng cục Chính trị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cơ quan Tổng cục Chính trị xây dựng, áp dụng hiệu quả hệ thống này; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định về giữ bí mật quân sự, an toàn...

VĂN CHIỂN