Từ năm 2021 đến nay, Bộ Quốc phòng đã ban hành 4 thông tư, 9 văn bản chỉ đạo; cơ quan chức năng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư, xây dựng. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán đến những quy định về cấp phát, thanh, quyết toán vốn đầu tư; quy trình thực hiện thủ tục đầu tư; quản lý chất lượng công trình.

Mặc dù số lượng dự án, khối lượng ngân sách lớn, nội dung đầu tư đa dạng, phức tạp, song các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã phối hợp, tập trung xử lý quyết liệt thủ tục đầu tư, bảo đảm các công trình, dự án cơ bản đạt tiến độ thời gian theo quy định. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã tăng cường phân cấp, ủy quyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy, tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc triển khai thuận lợi nhiệm vụ đầu tư, xây dựng.

VĂN CHIỂN