leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, ngày 20-4. Ảnh: PHẠM KIÊN

Các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sinh hoạt ngày Đảng, ngày chính trị văn hóa tinh thần; đẩy mạnh giáo dục về các sự kiện lịch sử; lồng ghép tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống, lịch sử của Đảng, của dân tộc, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội, của BĐBP để bồi đắp, củng cố bản chất giai cấp công nhân cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới. Các đơn vị lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị số 855-CT/QUTW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng; xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên.

THÙY NGÂN