Chỉ thị nêu rõ, các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả đã đạt được của năm 2023; dự báo kịp thời, sát tình hình trong nước, khu vực, thế giới; những cơ hội, thách thức đối với sự phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương để có giải pháp ứng phó phù hợp. Từ đó xác định mục tiêu phát triển của kế hoạch năm 2024 phù hợp, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Chinhphu.vn 

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nghiên cứu, đề xuất các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2024 bảo đảm thống nhất với mục tiêu chung, phù hợp với điều kiện thực tiễn và trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương và những định hướng lớn. Bám sát, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Cùng với đó đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Chỉ thị cũng nêu rõ nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm (2024-2026). Về dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời, đi đôi với phân tích, dự báo tình hình kinh tế, tài chính thế giới và trong nước để đánh giá sát khả năng thực hiện. Xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 bảo đảm các quy định của pháp luật; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách gắn với việc đẩy mạnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...

HƯNG MẠNH