leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến thành viên Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, bảo đảm đúng quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo UBTVQH, Quốc hội theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình với Quốc hội, UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội theo đúng quy định.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho thực hiện các dự án với quy mô giá trị không lớn để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có trong thời gian các cơ quan tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công. Bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm trong quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách và tài sản công; đáp ứng yêu cầu chủ động của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các dự án với quy mô giá trị không lớn để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.

Thí điểm dùng kinh phí chi thường xuyên thực hiện dự án dưới 15 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp công trình đã có. Thời gian thực hiện thí điểm trong 5 năm, dự kiến từ ngày 1-6-2023 đến ngày 1-6-2028.

QUANG ĐỨC