Việc xây dựng và ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ KH&CN được phân công tại Chỉ thị số 25/CT-TTg thành các nhiệm vụ, kết quả dự kiến và tiến độ thực hiện, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Quyết định trên, Bộ KH&CN đã đưa ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai kế hoạch. Cụ thể, Bộ tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ Chỉ thị số 25/CT-TTg, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Đồng thời, đề xuất các quy định pháp luật về góp vốn, thoái vốn khi tổ chức, cá nhân góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ, tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: dangcongsan.vn 

Bộ thúc đẩy triển khai việc thu hút chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia người nước ngoài tham gia vào hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam; xây dựng quy định pháp lý về sàn giao dịch công nghệ, đảm bảo thị trường khoa học và công nghệ hoạt động công khai, minh bạch. Đồng thời, hỗ trợ hình thành và phát triển 3 sàn giao dịch công nghệ trọng điểm tại các TP Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và một số sàn giao dịch công nghệ của địa phương; hỗ trợ hình thành và phát triển mạng lưới các tổ chức trung gian trong nước và kết nối với mạng lưới các tổ chức trung gian khu vực và quốc tế...

Bộ KH&CN phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; đề xuất giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho viên chức tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp khởi nguồn trong các đơn vị sự nghiệp công lập, viện nghiên cứu, trường đại học; triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030. 

Ngành sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Truyền thông về thị trường khoa học và công nghệ, hoạt động các sàn giao dịch công nghệ, các sự kiện xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, kết nối chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

THU HIỀN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.