Theo đó, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, hiệu quả của việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nâng cao nhận thức về đề án của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đặc biệt là trong công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, lấy mục tiêu trọng tâm là phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho BQP; chủ động nghiên cứu, phát hiện, đề xuất phương án khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác phục vụ công tác quân sự, quốc phòng thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. Người chủ trì cơ quan, đơn vị các cấp phải gương mẫu, trực tiếp xử lý văn bản trên môi trường điện tử, làm gương cho cán bộ, nhân viên. Cùng với đó, Bộ tư lệnh 86 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thử nghiệm, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng đối với cổng kết nối an toàn, trình thủ trưởng BQP phê duyệt, tổ chức thực hiện...

CHIẾN VĂN