/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/p/9
/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc
go top