Hội nghị được kết nối đến hơn 11.000 điểm cầu trực tuyến với sự tham gia của gần 1,3 triệu cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng cho thấy tinh thần khẩn trương của Trung ương trong việc đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. 

Nhấn mạnh về nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, trong bài phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, đây là vấn đề rất hệ trọng nên trong quá trình tiến hành phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc. Đồng chí yêu cầu quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết cần phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước. Khắc phục cho được tình trạng cấp dưới đi hỏi cấp trên những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung khi cấp dưới có vướng mắc...

leftcenterrightdel

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Nhandan.vn

Những vấn đề được đồng chí Thường trực Ban Bí thư thẳng thắn chỉ ra cũng là những vấn đề mang tính thời sự ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương trong thời gian qua. Thực tế ở không ít nơi, khi có vấn đề cấp bách nảy sinh từ thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ, tình trạng bộ này đi hỏi bộ kia, hay địa phương hỏi lên bộ nhưng chỉ nhận được những câu trả lời chung chung, trách nhiệm chưa cao, như “thực hiện theo quy định của pháp luật”. Hay như tình trạng cấp trên “với” xuống chỉ đạo cấp dưới những vấn đề nằm trong quyền hạn, trách nhiệm của cấp dưới; rồi tình trạng “đẩy” việc cho nhau vẫn tồn tại ở nơi này, nơi kia... Nhất là thời gian qua, dư luận xã hội bàn nhiều đến tâm lý sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Không ít người dân bày tỏ thái độ, ý kiến phê bình, chê trách cán bộ vì bảo vệ sinh mệnh chính trị, vì sự an toàn của bản thân mà đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp...

Hội nghị Trung ương 6 cũng khẳng định quan điểm ngoài việc phân cấp, phân quyền, yêu cầu đặt ra là làm rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong bộ máy nhà nước. Việc phân định là để ai cũng ý thức được quyền hạn, nhiệm vụ và chức năng của mình; từ đó tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đúng và hiệu quả, để mỗi cán bộ, đảng viên “đúng vai, thuộc bài” như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh tại các hội nghị quan trọng. Bởi vậy, các tổ chức, cá nhân cần nêu cao trách nhiệm, giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và kỷ luật, kỷ cương. Bảo đảm nguyên tắc, quyền lực đi đôi với trách nhiệm; quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Nhất là trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, cần ý thức sâu sắc, nghiên cứu sâu kỹ từng quan điểm chỉ đạo, triển khai đạt kết quả tốt, để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực tiễn. 

TRẦN MINH