50 năm qua, di nguyện của Bác Hồ được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt bậc, nghiêm túc thực hiện. Chúng ta đã hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng bào Nam-Bắc sum họp một nhà. Trong bài diễn văn tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xúc động nêu rõ: "Chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta mười lần to đẹp hơn và "ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong muốn của Người. Điều đó càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội".

Từ một thuộc địa nửa phong kiến nghèo nàn, lạc hậu trước Cách mạng Tháng Tám, không có tên trên bản đồ thế giới, rồi tiếp đó trải qua mấy chục năm bị chia cắt, chiến tranh tàn phá; đến nay đất nước ta đã hoàn toàn độc lập, tự do, thống nhất, đã thuộc nhóm quốc gia có mức thu nhập trung bình của thế giới, đời sống nhân dân ngày càng khấm khá, đi lên. Việt Nam đang đón đầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0-là cuộc cách mạng khoa học, công nghệ mới nhất của thế giới. Vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Mặc dù còn không ít khó khăn, thử thách, nhưng thế và lực của đất nước hiện nay khiến chúng ta có thể tự tin đi tới với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường vào năm 2045-mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Kể từ khi ra đời, sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố tiên quyết đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề xây dựng Đảng được nói đến trước hết. Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Bước vào thời kỳ hội nhập, bùng nổ thông tin, nhận thức của xã hội có những thay đổi so với trước thì việc giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, là đạo đức, là văn minh chính là yêu cầu căn bản để Đảng luôn là trung tâm đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của mình. Thời gian qua, kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; chống “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân, của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng.

Mỗi quốc gia muốn phát triển cần xác định đúng, huy động được những lợi thế, tài nguyên của mình. Vậy tài nguyên quyết định nhất cho sự phát triển hùng cường, bền vững của đất nước ta là gì? Có thể khẳng định, đó chính là con người. Ngay cả trong những năm tháng thử thách cam go nhất, Bác Hồ vẫn trọn vẹn niềm tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì “nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hǎng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn đi theo Đảng, trung thành với Đảng”. Ngày nay, lòng yêu nước, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào giá trị chân-thiện-mỹ, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, khát vọng vươn lên không ngừng của mỗi con người Việt Nam sẽ là nguồn năng lượng sung mãn cho sự phát triển của đất nước. 

Năm 2019, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng tròn 75 tuổi. Quân đội ta luôn “trung với Đảng, hiếu với dân”, luôn là lực lượng cách mạng nòng cốt, tiên phong, hoàn toàn tin cậy của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” theo lời dạy của Bác Hồ, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng chiến đấu, luôn ở nơi đầu sóng, ngọn gió, không ngại đương đầu với hiểm nguy, bão lũ, thiên tai, với bất cứ một thế lực nào nuôi dã tâm xâm phạm chủ quyền đất nước ta, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. "Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong tư tưởng của Bác là điều mà mỗi cán bộ, chiến sĩ cần luôn tâm niệm để vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, vừa giữ được môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của đất nước.            

Năm 2019, năm bứt phá để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của giai đoạn 2016-2020. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục ra sức thi đua, hoàn thành tốt các mặt công tác, chuẩn bị chu đáo cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thành công của Đại hội XIII của Đảng sẽ là nền tảng để đất nước ta tiếp tục tăng tốc phát triển trong giai đoạn tiếp theo, sớm hiện thực hóa khát vọng về một quốc gia hùng cường, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong ước của Bác Hồ vĩ đại.

QĐND