Nội dung Cuốn sách cho thấy “sự uyên bác, vốn hiểu biết sâu rộng”; “tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược”; sự sâu sát, quyết liệt, luôn đặt quyền lợi của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trước những yêu cầu của thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
 Trưng bày sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới". 

Đại tá, Tiến sĩ Bùi Đình Tiệp, Phó chủ nhiệm Khoa Lịch sử nghệ thuật Quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây là những định hướng chiến lược, là “cẩm nang” để tháo gỡ những khó khăn, thách thức trong hoạt động quân sự, quốc phòng của nước ta hiện nay. Đồng thời, Cuốn sách có giá trị định hướng tư tưởng to lớn; có sự lan tỏa rất sâu rộng trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sức mạnh quân sự, quốc phòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

* Bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” 

Theo Đại tá, Tiến sĩ Bùi Đình Tiệp, toàn bộ nội dung cuốn sách và đặc biệt là bài viết của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho thấy tầm nhìn chiến lược, tính bao quát, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Trong đó, điểm cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt đối với nhiệm vụ này được thể hiện tập trung ở 3 vấn đề. Thứ nhất, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với hoạt động quân sự, quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đồng chí Tổng Bí thư, đây là nguyên tắc cốt tử, tiên quyết trong hoạt động quân sự, quốc phòng và quá trình trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội ta. Bởi vì: “Đảng không những đề ra đường lối quân sự, xác định phương hướng phát triển tiềm lực quân sự, quốc phòng của đất nước, xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và các chủ trương, giải pháp nâng cao sức mạnh chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, mà Đảng còn lãnh đạo việc tổ chức hiện thực hóa quan điểm, đường lối xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Sự lãnh đạo của Đảng chính là nguyên tắc tiên quyết để Quân đội luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.    

Đồng chí Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, để giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, một vấn đề hết sức cấp thiết hiện nay là phải đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động, nhạy bén đẩy mạnh phản bác các luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội của các thế lực thù địch; tỉnh táo, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ hai, tư duy chiến lược bao trùm chỉ đạo đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng của Tổng Bí thư là phải bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”; “giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Theo đồng chí Tổng Bí thư, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” là bảo vệ từ trước, phòng ngừa từ trước, chủ động chuẩn bị các điều kiện để bảo vệ vững chắc Tổ quốc ngay trong thời bình, khi đất nước chưa có chiến tranh, nguy biến.

Để bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, thì không chỉ tập trung tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh đơn thuần mà còn phải đẩy mạnh phát triển toàn diện các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, chăm lo xây dựng làm cho mình ngày càng mạnh lên, để giữ cho “trong ấm”; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo thế đan xen lợi ích chiến lược và củng cố sự tin cậy chiến lược với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác chiến lược... để giữ cho “ngoài êm”, tạo nền tảng vững chắc để ngăn chặn, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Các lực lượng, nhất là Quân đội cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Kịp thời nhận diện, xử lý đúng đắn, hài hòa, linh hoạt đối tác, đối tượng quốc phòng; có đối sách xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống, các vấn đề biên giới, biển, đảo, nhất là Biển Đông, không để bị động, bất ngờ, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột “từ sớm, từ xa”.

Thứ ba, tư tưởng cốt lõi xuyên suốt chỉ đạo đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng của Tổng Bí thư là lấy xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là điểm mấu chốt xuyên suốt trong toàn bộ cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư. Bởi vì: Truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, “thế trận lòng dân” vững chắc chính là cội nguồn sức mạnh to lớn để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách tiến lên phía trước. Do đó, trong bối cảnh hiện nay, phải luôn coi trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các vùng, miền, giữa mọi giai tầng; đoàn kết giữa dân với Đảng, giữa quần chúng với cán bộ, đảng viên, giữa quân với dân..., thực hiện “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” có như vậy mới xây dựng được “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị là làm cho kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, thực lực phải cường, lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất. Đảng phải lãnh đạo làm sao cho quân hùng, nước mạnh, dân tộc tự tin đi trên con đường đã chọn”.

*Xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại

 Đại tá, Tiến sĩ Bùi Đình Tiệp chia sẻ, toàn bộ 39 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn đã phản ánh nhãn quan chính trị sắc sảo, tư duy lý luận sâu sắc, tầm nhìn chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư với các mặt công tác của hoạt động quân sự, quốc phòng. Trong đó, tôi tâm đắc nhất bài viết “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam”. Bởi vì, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Quân đội ta. Thực tiễn gần 80 năm qua đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải “giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống”. Đây là nguyên tắc có tính sống còn của Đảng, Quân đội và chế độ ta hiện nay.

Đại tá, Tiến sĩ Bùi Đình Tiệp cho rằng, ở phần thứ hai của Cuốn sách, đồng chí Tổng Bí thư đã có nhiều bài viết, bài phát biểu quan trọng thể hiện tư tưởng và tầm nhìn chiến lược chỉ đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các quân, binh chủng, học viện, nhà trường trong toàn quân nhằm xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Theo đó, từng quân, binh chủng, từng lực lượng phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của mình để xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Các học viện, nhà trường Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “Lý luận đi đôi với thực tiễn”; “nhà trường gắn liền với đơn vị”. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận; tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Có thể khẳng định, Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư có giá trị to lớn, là định hướng chiến lược để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “thế trận lòng dân” vững chắc; “Đảng vững, nước giàu, dân yên, quân mạnh, thêm bạn, bớt thù”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.